Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Σχολής

Ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α'233/2003) <<Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)>>

ΠΔ 50/2018 (ΦΕΚ Α'92/2018) <<Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων>>

Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α'45/1999) <<Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις>>

Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α'137/2019) <<Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ (2016/679)

Σχολή