Κοινό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Ηγεσία σε Πολυσύνθετο Περιβάλλον»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Military Erasmus”, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Ιταλικής Αεροπορικής Ακαδημίας (Νάπολη) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ηγεσία σε πολυσύνθετο περιβάλλον», από 04 έως 09 Οκτωβρίου 2015. Το πρόγραμμα εκτελέστηκε σε 3 φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι Ευέλπιδες που συμμετείχαν συνέταξαν εργασία σχετική με το θέμα του προγράμματος και στη δεύτερη φάση αξιολογήθηκαν οι παραπάνω εργασίες από επιστημονική επιτροπή της Ακαδημίας, αλλά και από τους μαθητές. Κατά την τρίτη φάση, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, όπου παρακολούθησαν διαλέξεις, παρουσίασαν τις εργασίες τους και εφάρμοσαν και ανάπτυξαν στην πράξη τις ηγετικές τους ικανότητες και δεξιότητες σε απτά αντικείμενα με παράλληλο στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και άμιλλας.