«Επέτειος 190 χρόνων από την 1η Ορκωμοσία Ευέλπιδων την 16 Ιουλίου 1831»

  Πρός σαφεστέραν ἔνδειξιν τῆς πρός αὐτούς ἐπιεικοῦς εὐμενείας ἠξίωσεν ἡ Α.Ε. νά παρευρεθῇ εἰς τόν προβιβασμόν τῶν νέων ἀξιωματικῶν, και ηὐδόκησε νά διανείμῃ ἰδιοχείρως εἰς αὐτούς τά σημεῖα τοῦ βαθμοῦ των. Διά τοῦτο συνεκαλέσθη πάλιν, τήν 16 Ιουλίου 1831, ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή, καί παρόντων τῆς Α.Ε. καί ὅλων τῶν ἀνωτέρων στρατιωτικῶν και πολιτικῶν ἀρχῶν, ἐξεφώνησεν ὁ διοικητής τῆς σχολῆς παραινετικόν λόγον προς τους εἰρημένους μαθητάς, αναφέρων εἰς αὐτούς καί τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην, τήν ὁποίαν πρέπει να τρέφωσι πρός τήν Α.Ε., δι’ ὅσα μέσα ἐπεδαψίλευσε νά χορηγήσῃ εἰς αὐτούς, εἰς τό διάστημα τῆς διατριβῆς των εἰς τήν σχολήν, καί ἀκόμη διότι τελευταῖον ηὐδόκησε νά τούς τιμήσῃ μέ τόν βαθμόν τοῦ ἀξιωματικοῦ. 

  Μετά τήν ἐκφώνησιν αὐτοῦ τοῦ λόγου, ἐκάλεσε, ὁ διοικητής τῆς σχολῆς ἕκαστον τῶν ἀνωτέρω μαθητῶν κατά τόν βαθμόν ἀξιότητός των ὀνμαστί, καί ἀφοῦ ἐπλησίαζεν ἐν ἤχῳ τῆς στρατιωτικῆς μουσικῆς, ὁ Γενικός Διευθυντῆς τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ ἔδιδεν εἰς ἕκαστον τό δίπλωμα τοῦ βαθμοῦ του, καί ἔπειτα ἡ Α.Ε. ηὐδόκησε νά τιμήσῃ καθένα κατά σειράν μέ τάς ἐπωμίδας τοῦ βαθμοῦ του.

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Αρ φύλλου, Έτος ΣΤ, 23 Σεπτεμβρίου 1831.