Διορισμοί Εκπαιδευτών στη ΣΣΕ (Πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων και Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 19 – 20)