Στρατιωτική Εκπαίδευση - Γενικά

1. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση των Ευελπίδων, αφορά σε θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου, περιλαμβάνει μαθήματα του πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και αποσκοπεί:

α. Στην διάπλαση, ενδυνάμωση και τελικώς χαλύβδωση του χαρακτήρα του Ευέλπιδος.

β. Στην καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών και της στρατιωτικής αγωγής.

γ. Να καταστήσει τον Εύελπι άριστο μαχητή και ηγήτορα μικρών κλιμακίων.

δ. Να εξοικειώσει τον Εύελπι με τις βασικές έννοιες της τακτικής.

ε. Να αποκτήσει ο Εύελπις βασικές γνώσεις για την οργάνωση και αποστολή των Όπλων –     Σωμάτων καθώς και την τακτική χρησιμοποίηση των κυρίων μέσων τους.

στ. Στην ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση της σωματικής ικανότητας και υγείας.

2. Η διάρθρωση του διαθέσιμου χρόνου στρατιωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

3. Η πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση (πεδίου) οργανώνεται σε 3 περιόδους:

α. Τη φθινοπωρινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Σεπτέμβριο.

β. Τη χειμερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Φεβρουάριο.

γ. Τη θερινή εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται χρονικά περί το μήνα Ιούλιο.

4. Ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια της κάθε μιας από τις παραπάνω περιόδους καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

5. Η πρακτική εκπαίδευση αποβλέπει στην απόκτηση ικανοτήτων των Ευελπίδων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διμοιρίτη Διμοιρίας Τ/Φ με το πέρας της θερινής εκπαίδευσης στο τρίτο έτος σπουδών και του εκπαιδευτή με το πέρας του τέταρτου έτους σπουδών.

6. Οι Ευέλπιδες, πλέον της στρατιωτικής εκπαίδευσης η οποία τους παρέχεται από τη Σχολή, δύνανται να εκπαιδεύονται και σε άλλα σχολεία – εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΣ, όπως, Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού, Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), Εκπαιδευτικό Πλου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολεία – Εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. (π.χ. Military Erasmus κλπ) και άλλα Σχολεία – Εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων.

7. Ειδικότερα για το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού ισχύουν τα παρακάτω:

α. Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 3ου ή του 4ου έτους σπουδών και σε αυτή     δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί Ευέλπιδες.

β. Η συμμετοχή των Ευελπίδων (Όπλων και Σωμάτων) στηρίζεται σε εθελοντική βάση.

γ. Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται, πλην εκείνων που στο μέλλον θα  στελεχώσουν τις Ειδικές Δυνάμεις και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.

δ. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, αποτελεί η επιτυχής  ολοκλήρωση των απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων καθώς και των εξετάσεων φυσικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης, οι οποίες προηγούνται της  εκπαίδευσης.