Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια της περιόδου 1828 - 1912