Φοίτηση

 Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Στη ΣΣΕ λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων και παρέχεται Στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ΓΕΣ.
Η εκπαίδευση είναι τετραετής, κατανέμεται σε οχτώ (8) εξάμηνα, που αρχίζει το μήνα Σεπτέμβριο και τελειώνει το μήνα Αύγουστο και αποσκοπεί στην απόκτηση πτυχίου στη Στρατιωτική Επιστήμη.