Ανακοινώσεις

Διορισμοί Εκπαιδευτών στη ΣΣΕ (Πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων και Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 19 – 20)

Διεθνές Συνέδριο Κρυπτογραφίας

3ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως:
Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με Έμφαση στα Προηγμένα Σύνθετα, Νανοσύνθετα και Αμυντικά Υλικά».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μηχανική των Υλικών με ΑΔΑ

Hellenic Army Academy: “International Spring Semester 2022.”

The Hellenic Army Academy will organize -once more- the “International Spring Semester”, utilizing the framework provided by the “European Initiative for the Exchange of Military Young Officers”. All courses will take place within the Academy’s facilities in a residential format, from 21 February 2022 to 10 June 2022.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: «Διεθνές Εξάμηνο 2022»

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, θα διοργανώσει τη δραστηριότητα “International Spring Semester 2022,” στο πλαίσιο συμμετοχής της στο πρόγραμμα Erasmus+ και στην πρωτοβουλία “European Initiative for the Exchange of Military Young Officers.”

Η δραστηριότητα θα λάβει χώρα στην έδρα της Σχολής στη Βάρη, Αττικής από 21 Φεβ 22 έως 10 Ιουν 22.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>> ΚΑΙ <<ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>> ΚΑΙ <<ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ>>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

Σελίδες